Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu na profilu Facebook oraz Instagram Aqua Sport  “Wymyśl najlepsze hasło”

(https://www.facebook.com/annadowgiertswim/?ref=bookmarks)

 

 

§1 Organizator Konkursu


1. Organizatorem Konkursu jest firma Aqua-Sport z siedzibą w Pobiedziskach przy ul. Wrzosowe 13 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

§2 Ogólne zasady Konkursu


1. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Polski oraz posiadających ważny profil na portalu społecznościowym Facebook („Uczestnik”). Osoby niepełnoletnie, aby móc uczestniczyć w Konkursie, muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, którą to zgodę Uczestnik przedstawi na każde żądanie Organizatora.

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie przez Organizatora i Klienta ich danych osobowych na potrzeby identyfikacji uczestników i laureatów Konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych w Konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.). Laureat Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie


1. Konkurs polega na zamieszczeniu w komentarzu do posta konkursowego nowego hasła reklamowego dla sklepu Aqua-Sport. Komentarz powinien zawierać oznaczenie profilu sklepu “@Aqua-Sport+ nowe hasło”. Dla przykładu podajemy obecne hasło: „@Aqua-Sport - dla pływających z pasją”. Każdy z uczestników konkursu zamieścić może maksymalnie trzy prozpozycje reklamowe. Propozycje zamieszczać można do dnia 15.05.2019 do godziny 23.59.

2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone komentarze, które:

3. a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce

4. b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

5. c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. komentarze zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

6. f) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie Konkursu.

 

§4 Prawa autorskie


1. Osoba dodająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada pełnię praw autorskich do Opinii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Zgłoszenie hasła do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestników zgody na wykorzystanie zgłoszonych haseł na stronach internetowych należących do Organizatora.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa haseł rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Ponadto Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z haseł zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie hasła na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć przez Organizatora i lub sklep Aqua-Sport.

 

§5 Przyznanie i dostarczenie Nagrody


1. Nagrodami w konkursie są:

Miejsca:

Dwa pierwsze:  Strój startowy Arena carbon air 2 Lime Orange

Dwa drugie: Plecak Arena Batman 

Dwa trzecie: Okulary Cobra Ultra Swipe Mirror

2. Ogłoszenie zwycięzcy: Organizator wybierze trzech autorów najciekawszych haseł, którzy wygrają każdy po jednej z w/w nagród. Nagrody zostaną przyznane wg. uznania Organizatora. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną we dzień 15 maja 2019 na stronie team liderów firmy Aqua-Sport oraz na portalu  Facebooka Aqua-Sport. 

3. Odbiór nagrody: Zwycięzcy zostaną poproszeni poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook bądź Instagram o przesłanie swoich danych (imię, nazwisko, date urodzenia, adres do wysyłki, numer telefonu) na adres e-mail aqua-sport1@wp.pl do dnia 15 maja 2019. W odpowiedzi otrzymają informację, o nadaniu na wskazany adres przesyłki z nagrodą.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców. 

 

§6 Postanowienia Końcowe


1. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną zdyskwalifikowani przez Organizatora.

2. We wszystkich sprawach spornych odnoszących się do niniejszego Regulaminu lub Konkursu głos decydujący należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie praw nabytych Uczestników Konkursu w momencie takiej zmiany.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu bez podania przyczyny.